SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ ADLI ÖYKÜSÜNDE GÖSTERGELERİN ANLAMBİLİMSEL İZLEKLER IŞIĞINDA İNCELENMESİ

Tuğba POÇAN

Öz


Göstergebilimsel okuma metodu, edebiyattan sanata, mimariye; radyo-televizyondan sinema ve tiyatroya; hatta söyleme kadar uzanan bir alan haline gelmiştir. Bilindiği gibi temelleri Saussure'le atılmış olmasına rağmen antik çağlardan beri insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Barthes ve Gremmas’ın katkılarıyla özellikle Barthes'in bu alanı görsele kaydırmasıyla sürekli olarak gelişmekte olan bir yapı sergilemiştir. Göstergebilimciler arasında kesinleşmiş herhangi bir ortak metot olmadığından oldukça karmaşık bir o kadar da dikkat çeken bir sistem olarak görünmektedir. Bu bildiride anlambilimsel izlekler ışığında Gremmas’ın eyleyenler modeli de göz önüne alınarak Dülger Balığının Ölümü adlı öykü incelenmeye çalışılacaktır. Bu öykünün seçilmesinde amaç; öykünün katmanlı yapısından doğan örtük anlamları belirlemek ve eyleyenler şemasını metne uygulamaktır

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Abasıyanık, Sait Faik ( 1980). Bütün Eserleri,Ankara:Bilgi Yayınevi

Akerson, Fatma Erkman (2005). Göstergebilime Giriş, istanbul: Multilingual Yayınları

Aydın, Mehmet (2014).Dilbilim El Kitabı,İstanbul:Ak Kitaplar

Barthes, Roland (2005). Göstergebilimsel Serüven, çev.: Mehmet Rifat-Sema Rifat, stanbul: YKY Yayınları

Engünün, İnci (2008). Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Yayınları

Gorlée,L. Linda (2000). Göstergebilim ve Çeviri Sorunu Charles S. Pierce'ün Gösterge Biliminden Özel Alıntılarla,çev: Mine Mutlu

Günay, D. V. (2001).Metin Bilgisi, İstanbul: Multilingual.

Günay, D. V. (2002) .Göstergebilim Yazıları,İstanbul: Multilingual.

Günay, Doğan (2004). Dil ve İletişim, İstanbul: Multilingual Yayınları.

Günay, Doğan, Parsa, Alev Fatoş (2008). Görsel Göstergebilim: İmgenin Anlamlandırılması, İstanbul:Es Yayınları

İşeri, Kamil (2000). Yolcu ile Yılan Adlı Masalın Göstergebilimsel Çözümlemesi, Ana Dili, Sayı:18

Kaplan, Mehmet (1992). Hikaye Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları

Kıran, Ayşe, Eziler (2004). Göstergebilim ve Yazınsal Çözümlemeler, (“Disiplinlerarası Ortam ve Yöntem Sorunları” içinde), Haz. Nedret Öztokat, İstanbul: Multilingual Yayınları.

Kıran, Zeynel, Ayşe Eziler (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri, Ankara: Seçkin Yayınları

Parsa, Seyyide, Parsa, Alev, Fatoş (2012). Göstergebilim Çözümlemeler,İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi

Rifat, M (1996). Homo-Semioticus. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları.

Rifat, Mehmet (2014). 20. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 / Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler İstanbul:YKY

Saussure, Ferdinand de (1998). Genel Dilbilim Dersleri, çev.: Berke Vardar, İstanbul: Multilingual Yayınları.

Uçan, Hilmi (2006). Yazınsal Eleştiri ve Göstergebilim, Ankara: Hece Yayınları.

Uçan, Hilmi (2008). Dilbilim Göstergebilim ve Edebiyat Eğitimi, Ankara: Hece Yayınları.

Vardar, Berke (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: ABC Tanıtım Basımevi

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1380564031_38Bulut%20Funda_S-709-721.pdf

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/313071572_erdemmehmetdursun1731(D%C3%BCzeltme).doc.pdf

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/mehmet_naci_onal_gilim_efenin_hikayesi_gostergebilimsel_cozumlemesi.pdf

http://library.cu.edu.tr/tezler/8582.pdf

http://www.ege-edebiyat.org/docs/493.pdf

http://akademik.maltepe.edu.tr/~osmanurper/rek.img.anlz/4ALEV_F_PARSA.pdf

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/27/746/9544.pdf

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt5/cilt5sayi20_pdf/1_dil_edebiyat/dagli_ahmet.pdf

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/gonca_gokalp_gostergebilim_acisindan_bir_siir_degerlendirmesi.pdf


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.